ภาพ Long Term Care 2

พิมพ์

ภาพการฝึกอบรม
โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการศิลปากรสัญจร ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น
หลักสูตร "การจัดสวัสดิการและการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่างยั่งยืน ณ ประเทศญี่ปุ่น" รุ่นที่ 2
บริบท : การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย เพื่อการพัฒนาสุขภาพ คุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการระยะยาว

(Long Term Care 2)


กิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อนพ้องน้องพี่ลงทะเบียน ปฐมนิเทศ พิธีเปิดการฝึกอบรม
โดย ดร.ศรายุทธ แสนมี ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ/โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น


อบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดสวัสดิการสังคม ไทย-ญี่ปุ่น
วิทยากร อ.ราม จินตมาศ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


เดินทาง สุวรรณภูมิ - นารีตะ โดยสายการบินไทย Airbus A380


ศึกษาดูงานวันแรกที่ญี่ปุ่น


ที่ญี่ปุ่น ศึกษาดูงานวันที่สอง


ศึกษาดูงานวันที่สาม เมืองชิชิบุ จังหวัดไซตามะ


ที่ญี่ปุ่น ศึกษาดูงานวันที่สี่


พิธีปิดการฝึกอบรม และมอบวุฒิบัตรAdmirorGallery 2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.