หลักสูตร “ศิลปะการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อความสาเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน” (Coaching: The art of management development for organization sustainable success)

หลักสูตรศิลปะการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน 3 วัน