ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม หลักสูตร“เทคนิคการเบิกจ่ายและสาธิตการบันทึกข้อมูลการจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุุ่นที่ 3

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

หลักสูตร“เทคนิคการเบิกจ่ายและสาธิตการบันทึกข้อมูลการจ่ายตรงเงินเดือน

ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น

ดาวน์โหลดหนังสือยกเลิกโครงการ

ใส่ความเห็น