ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร“รู้เท่าทันกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และแนวทางการตรวจสอบ การไต่สวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับความผิดฐานทุจริต ต่อหน้าที่ทำให้ต้องรับผิดทางวินัยการเงินการคลัง”  รุ่นที่ 3

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร“รู้เท่าทันกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

และแนวทางการตรวจสอบ การไต่สวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับความผิดฐานทุจริต

ต่อหน้าที่ทำให้ต้องรับผิดทางวินัยการเงินการคลัง”  รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2566

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น