ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “กระบวนการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ แนวทางการพิจารณางบประมาณ รายจ่ายประจำปีและหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ” รุ่นที่ 2

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “กระบวนการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ แนวทางการพิจารณางบประมาณ

รายจ่ายประจำปีและหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2566

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น