ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร  “Growth Mindset : การใช้กรอบความคิดแบบเติบโตจากภายใน เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 2

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร  “Growth Mindset : การใช้กรอบความคิดแบบเติบโตจากภายใน

เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2566

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น