หลักสูตร“การปฏิบัติงานให้ถูกต้องป้องกันข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบ และข้อสังเกตของ สตง. และถูกไต่สวนคดีความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่และความรับผิดทางละเมิดและแพ่งของบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “การปฏิบัติงานให้ถูกต้องป้องกันข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบ

และข้อสังเกตของ สตง. และถูกไต่สวนคดีความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่

และความรับผิดทางละเมิดและแพ่งของบุคลากรภาครัฐ”

รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ใส่ความเห็น