หลักสูตร “รู้เท่าทันกระบวนการบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง และพัฒนาทักษะหลักการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐในปัจจุบัน” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “รู้เท่าทันกระบวนการบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน

ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง และพัฒนาทักษะหลักการบัญชีภาครัฐ

และนโยบายการบัญชีภาครัฐในปัจจุบัน” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ใส่ความเห็น