หลักสูตร “การบริหารงบประมาณ การจัดทำงบประมาณ แนวทางการพิจารณาเกณฑ์คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 7

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “การบริหารงบประมาณ การจัดทำงบประมาณ

แนวทางการพิจารณาเกณฑ์คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี

ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 7

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ใส่ความเห็น