หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสื่อสารด้วยหลักการ DISC เพื่อการฟังด้วยใจ (Listening with HEART) และการให้คำติชมอย่างสร้างสรรค์ (Constructive Feedback)”  รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสื่อสารด้วยหลักการ DISC

เพื่อการฟังด้วยใจ (Listening with HEART) และการให้คำติชมอย่างสร้างสรรค์

(Constructive Feedback)”  รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

 

ใส่ความเห็น