หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Growth Mindset : การพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพด้วยใช้กรอบความคิดแบบเติบโต” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Growth Mindset :

การพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพด้วยใช้กรอบความคิดแบบเติบโต”

รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ใส่ความเห็น