แจ้งยกเลิก หลักสูตร“เทคนิคการป้องกันการเบิกเงินจากคลังและการบันทึกบัญชีภาครัฐให้ถูกต้องไม่ให้เกิดความผิดพลาดจนต้องรับผิดทางวินัยการเงินการคลังภาครัฐพร้อมกรณีศึกษา” รุ่นที่ 1

แจ้งยกเลิกการจัดฝึกอบรม

หลักสูตร“เทคนิคการป้องกันการเบิกเงินจากคลังและการบันทึกบัญชีภาครัฐ

ให้ถูกต้องไม่ให้เกิดความผิดพลาดจนต้องรับผิดทางวินัย

การเงินการคลังภาครัฐ พร้อมกรณีศึกษา” รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2566

ดาวน์โหลดหนังสือยกเลิก

ใส่ความเห็น