ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมหัวหน้างานมือใหม่ สู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ ด้วยทักษะการ สอนงาน (Job instruction)” รุ่นที่ 2(เชียงใหม่)

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมหัวหน้างานมือใหม่ สู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ

ด้วยทักษะการ สอนงาน (Job instruction)” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ใส่ความเห็น