ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงในการจัดทำ TOR และราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันความรับผิดทางวินัยและละเมิดของเจ้าหน้าที่” รุ่นที่ 1 (เชียงใหม่)

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงในการจัดทำ TOR และราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อป้องกันความรับผิดทางวินัยและละเมิดของเจ้าหน้าที่” รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2566

ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น