ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “การบริหารงบประมาณ การจัดทำงบประมาณ แนวทางการพิจารณาเกณฑ์ คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ” รุ่นที่ 2(เชียงใหม่)

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การบริหารงบประมาณ การจัดทำงบประมาณ แนวทางการพิจารณาเกณฑ์

คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2566

ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ใส่ความเห็น