ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “พัฒนาทักษะการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงิน ส่งคลัง การจ่ายคืนเงินยืมทดรองราชการ การเบิกจ่ายเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง บำเหน็จ บำนาญ” รุ่นที่ 5

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “พัฒนาทักษะการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน

การเก็บรักษาเงิน และการนำเงิน ส่งคลัง การจ่ายคืนเงินยืมทดรองราชการ

การเบิกจ่ายเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง บำเหน็จ บำนาญ” รุ่นที่ 5

ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2567

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

 

ใส่ความเห็น