ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร“เทคนิคในการกำหนดร่างขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะในงานซื้อ

งานจ้างทำของ งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบ

และควบคุมงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับ

งบประมาณของหน่วยงาน” รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จ.ขอนแก่น

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น