ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร”เทคนิคในการกำหนดร่างขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะในงานซื้อ งานจ้างทำของ

งานจ้างก่อสร้างงานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างให้สอดคล้อง

กับงบประมาณของหน่วยงาน” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จ.ขอนแก่น

ทุกท่านที่เสียสละเวลาทำงานและเวลาส่วนตัวเพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

ขอขอบคุณทุกท่านค่ะ

ดาวน์โหลดสารประกอบการบรรยายวันที่ 1 – 2 พ.ย.61

ใส่ความเห็น