ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรมและสัมมนา

หลักสูตร”การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและการคำนวณค่างานตามสัญญาก่อสร้าง

แบบปรับราคาได้ (ค่า K)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ณ ห้องนภาลัย โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จ.ขอนแก่น

ทุกท่านที่เสียสละเวลาทำงานและเวลาส่วนตัวเพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

ขอขอบคุณทุกท่านค่ะ

ใส่ความเห็น