ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร“การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและ

การคำนวณค่างานตามสัญญาก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่น 2

ระหว่างวันที่ 15 – 17  พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น