ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุและกรณีศึกษาที่

เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 – 17  พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น