ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร“การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและการคำนวณค่างานตามสัญญาก่อสร้าง

แบบปรับราคาได้ (ค่า K) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 15 – 17  พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ จ.นครศรีธรรมราช

ทุกท่านที่เสียสละเวลาทำงานและเวลาส่วนตัวเพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

ขอขอบคุณทุกท่านค่ะ

ใส่ความเห็น