ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหากระบวน

การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

กับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 17 – 18  พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช

ทุกท่านที่เสียสละเวลาทำงานและเวลาส่วนตัวเพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

ขอขอบคุณทุกท่านค่ะ

ใส่ความเห็น