ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานด้านเงินการคลังและความผิดทางละเมิด

ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ณ ห้องบงกชรัตน์ บี โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น