ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานด้านเงินการคลังและความผิดทางละเมิด

ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ณ ห้องบงกชรัตน์ บี โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาทำงานและเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น