ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 12 – 13 มกราคม พ.ศ.2562

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างทั่วไป

จ้างที่ปรึกษา จ้างออกแบบหรือควบคุมงานการจัดทำราคากลาง

และการเปิดเผยราคากลาง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐” รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 12 – 13 มกราคม พ.ศ.2562

ณ ห้องเลอเซเลส ชั้น 10 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น