ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม พ.ศ.2562

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “ทิศทางและแนวทางการดำเนินการกฎหมาย ป.ป.ช. (ใหม่)

การยื่นบัญชีทรัพย์สิน การตรวจสอบกรณีผู้ปฏิบัติงานในท้องถิ่น

ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่

ตลอดจนกระบวนการทางวินัย และการต่อสู้คดี” รุ่น 2

ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม พ.ศ.2562

ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น