ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร

“แนวทางการปฏิบัติงานด้านเงินการคลังและความผิดทางละเมิด

ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ณ ห้องบงกชรัตน์ เอ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น