ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร

“แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ

พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ณ ห้องบงกชรัตน์ เอ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น