ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม
หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานด้านเงินการคลังและ
ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ณ ห้องบงกชรัตน์ เอ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
 ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาทำงานและเวลาส่วนตัว
เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ
 
 

ใส่ความเห็น