ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 16 -17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร

สาระสำคัญและปัญหา อุปสรรคของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ และการสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วิธีเจาะจง วิธี e-market

วิธี e-bidding การร่างสัญญาและการบริหารสัญญาในระบบ e-GP รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 16 -17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ณ บุษบงกช เอ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ใส่ความเห็น