ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 16 -17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร

เทคนิคกระบวนการการจัดทำงบประมาณ การรายงานติดตามประเมินผลงบประมาณ

ตามหลักกฎหมายระเบียบและพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ณ ห้องบงกชรัตน์ เอ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น