ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมครั้งที่ 1 วันที่ 18 – 20 เมษายน พ.ศ.2562

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม ครั้งที่ 1

หลักสูตร “การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและการคำนวณค่างานตามสัญญาก่อสร้าง

แบบปรับราคาได้ (ค่า K)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 6

ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน พ.ศ.2562

ณ ห้องหัวหิน โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า จ.ประจวบคีรีขันธ์

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น