ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมครั้งที่ 1 วันที่ 18 – 20 เมษายน พ.ศ.2562

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม ครั้งที่ 1

หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร

และกฎกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน พ.ศ.2562

ณ ห้องเขาเต่า โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า จ.ประจวบคีรีขันธ์

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น