หลักสูตร “กระบวนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) คุณลักษณะเฉพาะ ของสิ่งของที่จะซื้อหรือขอบเขตงานที่จะจ้าง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด คุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคาให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน” รุ่นที่ 2

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “กระบวนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) คุณลักษณะเฉพาะ

ของสิ่งของที่จะซื้อหรือขอบเขตงานที่จะจ้าง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด

คุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคาให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม พ.ศ.2562

ณ โรงแรมไดมอนด์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร
สมัครออนไลน์ได้ที่นี่

ใส่ความเห็น