ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

“กระบวนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) คุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของที่จะซื้อ

หรือขอบเขตงานที่จะจ้างหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดคุณสมบัติของ

ผู้เข้าเสนอราคาให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน”

ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค จังหวัดตรัง

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น