ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน พ.ศ.2562

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม
หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานด้านเงินการคลังและ
ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ ๔ 
ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว
เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น