ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน พ.ศ.2562

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม
หลักสูตร “กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและ
แนวทางการแก้ไขปัญหา การปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐” รุ่นที่ ๓
ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว
เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ
   

ใส่ความเห็น