ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 22 – 23 มิถุนายน พ.ศ.2562

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “เทคนิคกระบวนการการจัดทำงบประมาณ การรายงานติดตามประเมินผลงบประมาณ

ตามหลักกฎหมาย ระเบียบและพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561” รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ใส่ความเห็น