ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน พ.ศ.2562

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม
หลักสูตร “เทคนิคกระบวนการการจัดทำงบประมาณ การรายงานติดตามประเมินผลงบประมาณ
ตามหลักกฎหมาย ระเบียบและพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561” รุ่นที่ 3
ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน พ.ศ.2562
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว
เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ
 

ใส่ความเห็น