ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 27 – 28 มิถุนายน พ.ศ.2562

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การทำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน การยื่นบัญชีและกระบวนการบังคับทางกฎหมาย พร้อมทั้งการป้องกันการทุจริตในเรื่องประโยชน์ทับซ้อน และความรู้ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” รุ่นที่ ๔

ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ใส่ความเห็น