ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 28 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2562

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การบริหารสัญญา และการเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติหน้าที่

ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และการคำนวณค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าk)”

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2562

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น