ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน พ.ศ.2562

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

การทำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินการยื่นบัญชี และกระบวนการบังคับทางกฎหมาย

พร้อมทั้งการป้องกันการทุจริตในเรื่องประโยชน์ทับซ้อน และความรู้ในเรื่อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น