ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน พ.ศ.2562

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “การบริหารสัญญา และการเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐และการคำนวณค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าk)”รุ่นที่ 2 

ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น