ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 4 – 5 กรกฏาคม พ.ศ.2562

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร“กลยุทธ์เชิงปฏิบัติในการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

ในงานซื้องานจ้างทำของ งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบ

และควบคุมงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 4 -5 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

 

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

 

 

ใส่ความเห็น