ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 13 – 14 กรกฏาคม พ.ศ.2562

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร“แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

 

ใส่ความเห็น