ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 20 – 21 กรกฏาคม พ.ศ.2562

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “สาระสำคัญและปัญหา อุปสรรคของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐและการสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(e-GP) วิธีเจาะจง วิธี e-market วิธี e-bidding การร่างสัญญาและการบริหารสัญญา

ในระบบ e-GP” รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ใส่ความเห็น