ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 20 – 21 กรกฏาคม พ.ศ.2562

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “เทคนิคการบันทึกบัญชีกองทุน การตรวจสอบข้อมูลบัญชี

ตาม พ.ร.บ.บริหารทุนหมุนเวียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น