ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม พ.ศ.2562

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

  หลักสูตร  “แนวทางการปฏิบัติงานด้านเงินการคลัง

และความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ”

ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  รุ่นที่ 4   

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ
   

ใส่ความเห็น