ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม พ.ศ.2562 (จัดทำงบประมาณ)

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

 หลักสูตร “เทคนิคกระบวนการการจัดทำงบประมาณ การรายงานติดตามประเมินผล

งบประมาณตามหลักกฎหมาย ระเบียบ และพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑”

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม พ.ศ.2562   

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น